عنوان تخلص شاعر
تعداد شرکت کننده 247 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان وابسته
تعداد شرکت کننده 71 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کشور
تعداد شرکت کننده 79 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بنیانگذار
تعداد شرکت کننده 90 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان خریداری
تعداد شرکت کننده 74 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان محدودهٔ
تعداد شرکت کننده 59 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زیرمجموعه‌ای
تعداد شرکت کننده 71 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیتزارینی
تعداد شرکت کننده 84 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شهر
تعداد شرکت کننده 72 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تحصیلات
تعداد شرکت کننده 75 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بزرگترین
تعداد شرکت کننده 85 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مالکیت
تعداد شرکت کننده 72 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سرمایه‌گذاران
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دهه ۱۹۷۰
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مشکلات
تعداد شرکت کننده 74 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده