عنوان ترکمنستان
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ترکمنستان
تعداد شرکت کننده 71 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رشته کوه کپه داغ
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سودان
تعداد شرکت کننده 69 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سودان
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیشتر از ۵٫۰۰۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 67 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ۳٫۵۰۰ تا ۵٫۵۰۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 64 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بین ۱٫۰۰۰ تا ۳٫۵۰۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 64 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کمتر از ۱٫۰۰۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 74 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 76 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر
تعداد شرکت کننده 78 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اسفنگولیپیدها
تعداد شرکت کننده 63 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فسفوگلیسریدها
تعداد شرکت کننده 63 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اسیل گلیسرول‌ها
تعداد شرکت کننده 64 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مالتوز
تعداد شرکت کننده 70 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده