عنوان رتبه سوم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیست و چهارمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه چهارم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 24 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیست و پنجمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 24 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه پنجم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 25 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شانزدهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 25 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه ششم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 26 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان هفدهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 27 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه نهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 27 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه دوم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دوازدهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 20 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هجدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 20 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سیزدهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 21 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه نوزدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 21 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیست و دومین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 22 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده