عنوان دهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان چهارمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان هفتمین اقتصاد قوی دنیا
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سومین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه پانزدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه چهاردهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه شانزدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پانزدهمین کشور قدرتمند جهان
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اولین اقتصاد قوی دنیا
تعداد شرکت کننده 2 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دومین اقتصاد قوی دنیا
تعداد شرکت کننده 1 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هفدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 1 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه دهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 1 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه یازدهم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 1 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هفتم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 1 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه سوم جمعیت را در جهان
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده