عنوان آهنگ‌ (فاصله)
تعداد شرکت کننده 343 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فیلم (تردید)
تعداد شرکت کننده 318 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نشانی
تعداد شرکت کننده 320 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فیلم (خرگیوش)
تعداد شرکت کننده 322 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بمب؛ یک عاشقانه
تعداد شرکت کننده 327 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فیلم(خوک)
تعداد شرکت کننده 329 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نتیجه شهرآورد
تعداد شرکت کننده 334 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شهرت
تعداد شرکت کننده 333 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان آزاده صمدی
تعداد شرکت کننده 335 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پیشانی سفید
تعداد شرکت کننده 319 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تعطیلات تابستانی
تعداد شرکت کننده 320 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دارا و ندار
تعداد شرکت کننده 320 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مزرعه آفتابگردان
تعداد شرکت کننده 319 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان وقتی همه خواب بودند
تعداد شرکت کننده 318 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان در مه بخوان
تعداد شرکت کننده 322 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده