عنوان القاب سعدی
تعداد شرکت کننده 191 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ضرب‌المثل‌
تعداد شرکت کننده 196 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان متخلص
تعداد شرکت کننده 178 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زبان‌های اروپایی
تعداد شرکت کننده 198 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بوستان
تعداد شرکت کننده 210 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان عمدهٔ
تعداد شرکت کننده 203 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان غزلیات
تعداد شرکت کننده 200 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تأثیرگذار
تعداد شرکت کننده 195 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان حمله
تعداد شرکت کننده 207 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سبک سعدی
تعداد شرکت کننده 204 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اول اردیبهشت
تعداد شرکت کننده 204 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تحت تأثیر
تعداد شرکت کننده 199 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان حکومت
تعداد شرکت کننده 196 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تخلص
تعداد شرکت کننده 193 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان القاب سعدی
تعداد شرکت کننده 205 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده