عنوان چندنژاده است
تعداد شرکت کننده 262 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان خوزستان
تعداد شرکت کننده 247 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کشاورزی
تعداد شرکت کننده 256 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سیطره استعمار فرانسه
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نژادی و فرهنگی
تعداد شرکت کننده 262 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ایدئولوژی رسمی
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فرهنگی غنی
تعداد شرکت کننده 266 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تمدن‌های باستانی
تعداد شرکت کننده 262 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پرباران و مرطوب
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مرزهای کنونی
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شمار جرایم جنایی
تعداد شرکت کننده 269 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مهد تمدن مغرب زمین
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اهداف مقامات سیاسی
تعداد شرکت کننده 267 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان جمعیت پراکنده‌ای
تعداد شرکت کننده 268 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده