عنوان از مستعمرات اسپانیا
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سرانه این کشور
تعداد شرکت کننده 271 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شرایط فیزیکی متنوعی
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان صادرات بلغارستان اسانس گل
تعداد شرکت کننده 271 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تا سدهٔ هفدهم
تعداد شرکت کننده 267 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اکثریت آن‌ها سنی‌مذهب
تعداد شرکت کننده 270 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان غار سهولان
تعداد شرکت کننده 249 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کلسترول خون
تعداد شرکت کننده 259 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 255 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دومین کشور وسیع عرب‌نشین
تعداد شرکت کننده 269 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان در آمریکای جنوبی
تعداد شرکت کننده 274 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان قطب‌های اقتصادی
تعداد شرکت کننده 274 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پادشاهی مشروطه
تعداد شرکت کننده 280 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نهادی غیر منتخب
تعداد شرکت کننده 262 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بخش‌های شمالی
تعداد شرکت کننده 250 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده