عنوان اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی
تعداد شرکت کننده 9 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه پانزدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 20 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه چهارم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیست و یکم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه سوم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه دوم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیست و دوم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان بیست و سوم جمعیت
تعداد شرکت کننده 24 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه نخست جمعیت
تعداد شرکت کننده 26 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان خدمات به خارجيان
تعداد شرکت کننده 9 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان گرفتن و دادن وام
تعداد شرکت کننده 9 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هفدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیست و پنجم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه پنجم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه ششم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده