عنوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب
تعداد شرکت کننده 76 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ژلاتین
تعداد شرکت کننده 81 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان قلعه ی پاچنار
تعداد شرکت کننده 82 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 78 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 78 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 79 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 79 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 81 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 90 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کهن ترین پرچم فلزی جهان
تعداد شرکت کننده 90 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نویسنده جوجه اردک زشت
تعداد شرکت کننده 90 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان جایزه گلدن گلوب
تعداد شرکت کننده 95 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 91 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 91 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 92 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده