عنوان رتبه هفتم جمعیت
تعداد شرکت کننده 23 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هشتم جمعیت
تعداد شرکت کننده 22 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه دوازدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 21 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه یازدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 21 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیست و چهارم جمعیت
تعداد شرکت کننده 21 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه دهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 20 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سومین تنگه مهم از نظر حجم تجارت نفت
تعداد شرکت کننده 16 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه شانزدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 20 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیست و هفتم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه سیزدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه چهاردهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه نهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیست و ششم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه بیستم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان رتبه هجدهم جمعیت
تعداد شرکت کننده 19 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده