عنوان پس از آزادی
تعداد شرکت کننده 240 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان هتل مجللی
تعداد شرکت کننده 239 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان وداع با مادرش
تعداد شرکت کننده 237 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان معلمی دلسوز
تعداد شرکت کننده 243 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کارمند عالی رتبه ی دولتی
تعداد شرکت کننده 249 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان با قید ضمانت
تعداد شرکت کننده 237 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان هواپیمای عراقی
تعداد شرکت کننده 243 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مرده شورخانه
تعداد شرکت کننده 238 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مک کویین
تعداد شرکت کننده 228 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مک کویین
تعداد شرکت کننده 222 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مک کویین
تعداد شرکت کننده 226 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مک کویین
تعداد شرکت کننده 221 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مک کویین
تعداد شرکت کننده 232 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زیست شناسی
تعداد شرکت کننده 229 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زیست شناسی
تعداد شرکت کننده 230 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده