عنوان موسسه خیریه
تعداد شرکت کننده 138 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان طولانی‌ترین تشویق تاریخ اسکار
تعداد شرکت کننده 124 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پایتخت کشورها
تعداد شرکت کننده 123 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان آثار هیچکاک
تعداد شرکت کننده 138 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 132 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 136 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 138 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 140 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 140 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 140 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان داکتیلوسکوپی
تعداد شرکت کننده 139 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تالاب
تعداد شرکت کننده 150 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مرز کوزه رش
تعداد شرکت کننده 151 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان شور اب
تعداد شرکت کننده 149 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 146 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده