عنوان حکمت
تعداد شرکت کننده 249 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کلام مولا
تعداد شرکت کننده 212 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تحت‌الحمایه فرانسه
تعداد شرکت کننده 263 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان انواع فراوردهای نفتی
تعداد شرکت کننده 260 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اعتقادات بومی آفریقا
تعداد شرکت کننده 262 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان سرزمین ترکمن‌ها
تعداد شرکت کننده 261 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان نهادهای حکومتی کشور
تعداد شرکت کننده 268 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان در فرهنگ‌های لغت اروپایی
تعداد شرکت کننده 261 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان خونخوار تاریخ
تعداد شرکت کننده 247 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 244 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان ایران شناسی
تعداد شرکت کننده 247 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 248 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دریا
تعداد شرکت کننده 245 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان هشترود
تعداد شرکت کننده 245 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان دخو
تعداد شرکت کننده 251 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده