عنوان مسکونی و غیر مسکونی
تعداد شرکت کننده 260 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان اسلواکی‌تباران
تعداد شرکت کننده 265 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مردم رومانی مسیحی هستند
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان با حاکمیتی متمرکز
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان با پشتوانه غنی
تعداد شرکت کننده 264 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان تاریخچه کهن
تعداد شرکت کننده 268 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 242 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 242 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 244 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب
تعداد شرکت کننده 245 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مجسمه
تعداد شرکت کننده 239 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مجسمه
تعداد شرکت کننده 243 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مجسمه
تعداد شرکت کننده 237 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مجسمه
تعداد شرکت کننده 246 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان مجسمه
تعداد شرکت کننده 245 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده