عنوان پرافتخارترین بازیکن المپیک
تعداد شرکت کننده 164 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان جام جهانی ۲۰۰۶
تعداد شرکت کننده 176 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان فشار و مزاحمت
تعداد شرکت کننده 164 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان حلالیت طلبی
تعداد شرکت کننده 163 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زبان فارسی
تعداد شرکت کننده 163 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زبان فارسی
تعداد شرکت کننده 163 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان زبان انگلیسی
تعداد شرکت کننده 195 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان طبقات پایین اجتماع
تعداد شرکت کننده 180 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان غیر مجاز
تعداد شرکت کننده 191 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان از هم دور می افتند
تعداد شرکت کننده 176 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان در کارخانه ی جمشید
تعداد شرکت کننده 172 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان کتاب سیاحت غرب
تعداد شرکت کننده 177 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان خانه‌ای قشنگ
تعداد شرکت کننده 175 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان روحانی جوانی
تعداد شرکت کننده 175 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده
عنوان پرده های مذهبی
تعداد شرکت کننده 176 نفر
نوع مسابقه
برگزار کننده